Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 4-use


Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt (4-use from Nature)
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Identiteit van de ondernemer
4-use vof
John Theunissen en Angelien Theunissen (4-use)
Van der Waalstraat 39, 4931 ER Geertruidenberg
KvK 67687628
BTW 857130699B01
Bezoekadres : Venestraat 12 4931 BP Geertruidenberg
Telefoonnummer: 0162-743340 (di t/m vr tussen 12.00 en 17.00 uur)
Email: info@4-use.nl

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
Indien het product specifiek op verzoek van de consument is geproduceerd, is deze reeds op de hoogte van het functioneren van het product en is er van bedenktijd geen sprake.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Indien een product niet voldoet aan de eisen van de consument mag deze na melding per mail, het product binnen 14 dagen retour sturen (zie retourformulier). Consument zal de productkosten per bankoverschrijving retour ontvangen.
Onder voorbehoud dat het product niet speciaal voor de consument is geproduceerd.

Verplichtingen bij herroeping

Een product mag na melding met een retourfomulier (zie retourneren) worden terug gestuurd. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het product. Het bedrag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggestort op de rekening waarvan het betaald is, tenzij anders overeengekomen met de consument

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien een product lijkt te zijn gebruikt komt de mogelijkheid van retourneren te vervallen, tenzij het product niet voldoet aan de voorwaarden welke op site staan vermeld.

De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Nakoming overeenkomst en garantie

4-use staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Levering en uitvoering

Met grote zorgvuldigheid zal de bestelling worden verpakt en verzonden binnen 3 tot 5 werkdagen. Indien een product niet voorradig is wordt de consument per mail op de hoogte gesteld en in overleg worden afgesproken wanneer en hoe het product geleverd gaat worden.

Betaling

Producten worden verstuurd na ontvangen van betaling tenzij is overeengekomen dat het product tijdens bezorging og afhalen wordt voldaan, in geval van retourneren zal binnen 14 dagen na ontvangst het overeengekomen bedrag worden teruggestort.

Klachtenregeling

In geval van gebreken dient de consument binnen een week een bericht te sturen met een
volledige en duidelijke beschrijving van het gebrek, zodat de klacht indien mogelijk binnen 14 dagen kan worden afgehandeld (info@4-use.nl)

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing